Przejdź do treści

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Samorząd Miasta Żyrardowa, dostrzegając potencjał i możliwości podmiotów sektora pozarządowego, uznaje je za równorzędnych partnerów i razem z nimi realizuje działania na rzecz mieszkańców.

Celem współpracy jest budowanie i umacnianie partnerstwa między Samorządem Miasta Żyrardowa a organizacjami pozarządowymi w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

Głównym narzędziem współpracy Miasta Żyrardowa z organizacjami pozarządowymi jest roczny program współpracy. W 2021 roku Rada Miasta Żyrardowa przyjęła również uchwałę w sprawie wieloletniego programu współpracy na lata 2022 – 2024. Współpracę Miasta Żyrardowa z organizacjami pozarządowymi koordynuje Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie obowiązującymi programami współpracy.

Aktualności dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.