Przejdź do treści

Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej

Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023. Pula środków w konkursie wynosi 1 342 000,00 zł.

Rodzaj zadania:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez:

  • organizowanie i koordynowanie zajęć, treningów i zgrupowań sportowych dzieci i młodzieży, mających na celu przygotowanie zawodników do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym krajowym i międzynarodowym,
  • organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,
  • uczestnictwo klubów sportowych w rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe.

Oferty należy złożyć w systemie Witkac.pl w terminie do 5 stycznia 2023 r. Szczegółowe informacje o zasadach składania i realizacji zadań zawiera ogłoszenie konkursowe.

Link do konkursu w systemie Witkac.pl:

https://witkac.pl/#contest/view?id=24000

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.