Przejdź do treści

Działania wspierające

Pedagogika ulicy

Działanie skierowane do dzieci i młodzieży przebywającej w przestrzeni publicznej, którego celem jest zmiana sposobu spędzania czasu i funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez animowanie, wsparcie, poradnictwo, psychoedukację, towarzyszenie. Praca z indywidualnym przypadkiem oraz metodami grupowymi (warsztaty i spotkania).

Odbiorcy działania

Mieszkańcy Żyrardowa, dzieci i młodzież do 21 roku życia


Socjoterapia

Działanie skierowane do dzieci i młodzieży przebywającej w przestrzeni publicznej, którego celem jest zmiana sposobu spędzania czasu i funkcjonowania w społeczeństwie.

Odbiorcy działania

Mieszkańcy Żyrardowa, dzieci i młodzież ucząca się


Centrum wolontariatu

  • prowadzenie punktu pośrednictwa pracy wolontarystycznej;
  • szkolenia, warsztaty, wyjazdy studyjne podnoszące kompetencje społeczne i zawodowe wolontariuszy;
  • opracowanie i wdrożenie systemu motywacji wolontariuszy;
  • opracowanie i wdrożenie systemy oceny rozwoju kompetencji społecznych i zawodowych wolontariuszy;

Odbiorcy działania

Mieszkańcy Żyrardowa, dzieci i młodzież do 21 roku życia


Klub Aktywizacji Społeczno-Zawodowej

  • nawiązywanie indywidualnych relacji z osobami dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym w środowisku zamieszkania (streetworking)
  • praca wspierająca indywidualne osoby dorosłe zagrożone wykluczeniem w miejscu zamieszkania
  • działania inicjujące powstanie grup edukacyjnych i samopomocowych oraz realizacja projektów społecznych
  • organizacja warsztatów edukacyjnych i form wsparcia indywidualnego
  • organizowanie wydarzeń włączających osoby dorosłe zagrożone wykluczeniem w lokalną społeczność

Odbiorcy działania

Mieszkańcy Żyrardowa

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.