Przejdź do treści

Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na rok 2022

Otwarty konkurs ofert w zakresie „Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej”

Link do konkursu w systemie Witkac.pl:

https://witkac.pl/#/contest/view?id=19153


Otwarty konkurs ofert w zakresie „Promocja i organizacja wolontariatu”

Link do konkursu w systemie Witkac.pl:

https://witkac.pl/#contest/view?id=19521


Otwarty konkurs ofert w zakresie „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Link do konkursu w systemie Witkac.pl:

https://witkac.pl/#contest/view?id=19520


Otwarty konkurs ofert na w zakresie „Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób”. Organizowanie i świadczenie  w miejscu zamieszkania – na terenie gminy Miasto Żyrardów usług opiekuńczych dla osób, będących podopiecznymi Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, którym usługi opiekuńcze zostały przyznane na podstawie decyzji administracyjnych.

Link do konkursu w systemie witkac: 

https://witkac.pl/#contest/view?id=19584


Otwarty konkurs ofert na w zakresie „Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Link do konkursu w systemie Witkac.pl: 

https://witkac.pl/#contest/view?id=19723


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym” będących usługą społeczną określoną w Programie Usług Społecznych Miasta Żyrardowa.

  • Zadanie 1 – Usługi mobilne dla osób o ograniczonej samodzielności- usługi wspierające i doradcze dla osób niesamodzielnych.
  • Zadanie 2 – Usługi mobilne dla osób o ograniczonej samodzielności – usługi animacji społeczno-kulturalnej dla osób niesamodzielnych.

Link do konkursu w systemie Witkac.pl: https://witkac.pl/#/Contest/View/20371


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” będących działaniem wspierającym określonym w Programie Usług Społecznych Miasta Żyrardowa.

  • Zadanie 1 – Socjoterapia
  • Zadanie 2 – Kluby Aktywizacji Społeczno-Zawodowej

Link do konkursu w systemie Witkac.pl: https://witkac.pl/#/Contest/View/20372


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz wspierania rodziny i pieczy zastępczej” będących usługą społeczną określoną w Programie Usług Społecznych Miasta Żyrardowa.

  • Zadanie 1 – Poradnictwo specjalistyczne – dietetyk
  • Zadanie 2 – Żyrardowskie Biuro Interwencyjne

Link do konkursu w systemie Witkac.pl: https://witkac.pl/#/Contest/View/20373


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym” będących usługą społeczną określoną w Programie Usług Społecznych Miasta Żyrardowa.

  • Zadanie – Usługi mobilne dla osób o ograniczonej samodzielności – usługi animacji społeczno-kulturalnej dla osób niesamodzielnych.

Link do konkursu w systemie Witkac.pl: https://witkac.pl/#contest/view?id=20941

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.