Przejdź do treści

Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na rok 2022

Otwarty konkurs ofert w zakresie „Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej”

Link do konkursu w systemie Witkac.pl:

https://witkac.pl/#/contest/view?id=19153


Otwarty konkurs ofert w zakresie „Promocja i organizacja wolontariatu”

Link do konkursu w systemie Witkac.pl:

https://witkac.pl/#contest/view?id=19521


Otwarty konkurs ofert w zakresie „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Link do konkursu w systemie Witkac.pl:

https://witkac.pl/#contest/view?id=19520


Otwarty konkurs ofert na w zakresie „Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób”. Organizowanie i świadczenie  w miejscu zamieszkania – na terenie gminy Miasto Żyrardów usług opiekuńczych dla osób, będących podopiecznymi Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, którym usługi opiekuńcze zostały przyznane na podstawie decyzji administracyjnych.

Link do konkursu w systemie witkac: 

https://witkac.pl/#contest/view?id=19584


Otwarty konkurs ofert na w zakresie „Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Link do konkursu w systemie Witkac.pl: 

https://witkac.pl/#contest/view?id=19723

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.