Przejdź do treści

Niebieska karta

Niebieska karta jest formularzem wypełniany najczęściej przez Policję lub pracownika socjalnego w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie. Prawo do jego wypełnienia mają także przedstawiciele oświaty, ochrony zdrowia  i miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Niebieska karta zawiera opis sytuacji wskazujących na przemoc w rodzinie i rozpoczyna działania, które mają pomóc rodzinie zatrzymać przemoc. Wypełnienie „Niebieskiej Karty” nie jest jednak równoznaczne ze złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, nie stanowi podstawy do wszczęcia postępowania karnego. W przypadku złożenia zawiadomienia i wszczęcia postępowania może ona zostać wykorzystana jako dowód procesowy.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A ” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

W ramach procedury „Niebieskie Karty” członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej:

  • udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
  • podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań,
  • zapraszają osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej,
  • opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych,
  • rozstrzygają o braku zasadności podejmowania działań.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w szczególności:

  • diagnozują sytuację rodziny, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą,
  • przekazują informacje o konsekwencjach popełnianych czynów,
  • motywują do udziału w programach oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych,
  • przeprowadzają rozmowę pod kątem nadużywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków,
  • przekazują informacje o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 800 110 002

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.