Przejdź do treści

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

Zasiłek celowy może zostać przyznany w celu zaspokojenia podstawowej potrzeby bytowej. Otrzymanie zasiłku celowego co do zasady uzależnione jest od spełniania kryterium dochodowego. Wysokość zasiłku celowego nie jest konkretnie określona, ustalana jest indywidualnie, biorąc pod uwagę sytuację wnioskodawcy oraz możliwości finansowe CUS. Zasiłki celowe należą do fakultatywnych form pomocy społecznej, co oznacza, że organ nie ma obowiązku przyznania świadczenia nawet, jeśli został spełniony warunek nieprzekroczenia kryterium dochodowego.

Osoby lub rodziny, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej albo w wyniku zdarzenia losowego mogą ubiegać się o pomoc nawet po przekroczeniu kryterium dochodu. Kryterium dochodowe nie obowiązuje także dla specjalnego zasiłku celowego. Jest on przyznawany w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wysokość specjalnego zasiłku celowego nie powinna przekraczać odpowiedniego kryterium dochodowego.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.