Przejdź do treści

Leki

Mieszkańcy Żyrardowa mogą otrzymać wsparcie finansowe w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki. Refundacji podlegają wyłącznie leki na receptę. Program dedykowany jest osobom przewlekle chorym, znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej, które ponoszą wydatki na zakup leków na receptę w wysokości minimum 50 zł miesięcznie. Jednym z kryteriów decydujących o przyznaniu refundacji jest dochód osoby ubiegającej się o tę formę wsparcia. W przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód nie może przekroczyć 1.402 zł, a w przypadku osób wspólnie gospodarujących, dochód na osobę w rodzinie wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty 1.056 zł.

Pomoc finansowa przyznawana w wysokości wydatków poniesionych na ten cel przez osobę uprawnioną lub uprawnionego członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jednak łącznie nie może być wyższa od kwoty:

  • 70% poniesionych wydatków w danym miesiącu, nie więcej jednak niż 150 zł łącznie, w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 60% poniesionych wydatków w danym miesiącu, nie więcej jednak niż 200 zł łącznie, w przypadku 2 osób w rodzinie,
  • 50% poniesionych wydatków w danym miesiącu,  nie więcej jednak niż 250 zł łącznie, w przypadku 3 i większej liczby osób w rodzinie.

Aby uzyskać refundację kosztów poniesionych w danym miesiącu na leki, należy złożyć wniosek wraz z załącznikami w siedzibie Centrum. Szczegółowe informacje oraz pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie tel. (46) 855-31-26.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.