Przejdź do treści

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Prawo to przysługuje osobom, które nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym i spełniają kryteria dochodowe uprawniające do pomocy społecznej. Postępowanie w sprawie wszczyna się na wniosek osoby zainteresowanej lub w nagłych przypadkach, na wniosek świadczeniodawcy, który udzielił pomocy medycznej. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nabywa się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego lub w przypadku braku możliwości przeprowadzenia wywiadu – po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Decyzja w sprawie prawa do świadczeń zdrowotnych wydawana jest na okres 90 dni od daty wszczęcia postępowania lub udokumentowanego faktu udzielenia pomocy medycznej.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.