Przejdź do treści

Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju STRZELEC Żyrardów

Klub STRZELEC Żyrardów zorganizował i przeprowadził cykl zajęć szkoleniowych dla dzieci i młodzieży, podczas których uczestnicy zostali zaznajomieni z zasadami bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią, oraz odbyli zajęcia strzeleckie na strzelnicy. Dla podsumowania zajęć zostały zorganizowane sportowe zawody strzeleckie dla młodzieży. W klubie została utworzona SEKCJA MŁODZIEŻOWA, której członkowie systematycznie uczęszczają na zajęcia organizowane przez KLUB STRZELEC Żyrardów. Obecnie  prowadzimy nadal nabór uczestników w celu realizacji zadania upowszechniania kultury fizycznej.

https://strzelec-zyrardow.pl/

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.