Przejdź do treści

Asystent rodziny

Zdarza się, że rodzina w swoim życiu doświadcza trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W takiej sytuacji może ona otrzymać wsparcie w postaci asystenta rodziny. Asystent rodziny współpracuje z rodziną w życiu codziennym, edukuje i pomaga rozwiązywać problemy, dąży do uzyskania przez rodzinę samodzielności. Praca asystenta może być prowadzona także w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, tel. (46) 855-31-26.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.