Przejdź do treści

Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej

Domy pomocy społecznej to placówki, przeznaczone dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Wydanie decyzji administracyjnej o skierowaniu osoby do domu pomocy społecznej następuje na podstawie pisemnego wniosku mieszkańca Żyrardowa ubiegającego się o skierowanie do domu pomocy społecznej wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi dochód, zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym konieczność umieszczenia w DPS, a w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo dodatkowo zaświadczeniem lekarza psychiatry. Kolejnym etapem jest przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy w celu ustalenia jego sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i dochodowej. Po skompletowaniu całej dokumentacji wydawana jest decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej, a po uzyskaniu wolnego miejsca w placówce dla osoby zainteresowanej – właściwy organ wydaje decyzję o umieszczeniu w DPS.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Obowiązani do opłaty za pobyt osoby w DPS są w kolejności:

  1. osoba – mieszkaniec DPS-u (opłata w wys. 70% własnego dochodu),
  2. małżonek, zstępni (dorosłe dzieci) przed wstępnymi (rodzice):
    1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli jej dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
    2. w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.,
  3. gmina, z której osoba została skierowana do DPS-u – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby zobowiązane.
Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.