Przejdź do treści
Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!
Szanowni Państwo,
informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.
Czytaj dalej artykuł pt. Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!
Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie w kwocie 3 125 000 zł, na realizację projektu
Celem Projektu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej.
Czytaj dalej artykuł pt. Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie w kwocie 3 125 000 zł, na realizację projektu
Okres świadczeniowy 2021/2022 – świadczenia wychowawcze 500+
Od 01.06.2021r. rozpoczął się nowy okres zasiłkowy dla osób pobierających świadczenie wychowawcze (500+).
Czytaj dalej artykuł pt. Okres świadczeniowy 2021/2022 – świadczenia wychowawcze 500+
Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie
Od dnia 1 lipca 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie został przekształcony w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie na podstawie Uchwały Nr XXXIX/341/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 maja 2021.
Czytaj dalej artykuł pt. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie

Spotkanie animacyjne: Dobre praktyki aktywizacji społeczno-zawodowej

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie wspólnie z Lokalnym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie animacyjne pt: „Dobre praktyki w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej”. Spotkanie odbędzie się 25 stycznia 2022 r. w godz. 14.00 – 16.00 w Żyrardowskim Centrum Wsparcia Organizacji Społecznych, ul. 1 Maja 41 p. 58.

Nabór do komisji konkursowych

Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: „Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania…

Tworzymy strategię rozwiązywania problemów społecznych – zapraszamy do zespołu programowego

Centrum Usług Społecznych zaczyna pracę nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Żyrardowa na lata 2023-2029. Decyzją Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego ma powstać zespół programowy, który opracuje projekt dokumentu i przeprowadzi konsultacje społeczne. W skład zespołu mają wejść przedstawiciele instytucji publicznych oraz mieszkańcy zainteresowani współtworzeniem strategii. Na zgłoszenia czekamy…

Konsultacje programów współpracy z organizacjami pozarządowymi

Prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski ogłosił konsultacje społeczne projektów dwóch programów współpracy z organizacjami pozarządowymi: rocznego na 2022 rok oraz programu wieloletniego na lata 2022 – 2024. Uwagi i opinie do projektów można składać a terminie od 5 do 18 listopada 2021 r. za pośrednictwem formularza dostępnego poniżej. Wypełniony formularz…

Refundacja wydatków na leki

Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski zaprasza do składania WNIOSKÓW w 2021 roku na refundację kosztów poniesionych na leki. Aby uzyskać refundację kosztów poniesionych w danym miesiącu na leki, należy złożyć wniosek wraz z załącznikami w siedzibie Centrum. Szczegółowe informacje oraz pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać w Centrum…

Każde dziecko zasługuje na szansę – rozwijamy pedagogikę ulicy

Żyrardowska Federacja Organizacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY” rozpoczyna realizację projektu „Szkoła animatora podwórkowego” w ramach zadania publicznego dofinansowanego ze środków z budżetu Miasta Żyrardowa na działania w obszarze rewitalizacji. W ramach projektu przeprowadzone będą warsztaty dla osób zainteresowanych działaniami dla dzieci i młodzieży w środowiskach lokalnych oraz pilotażowe działania w trzech podwórkach…
Starsze wpisy

Cele projektu

Celem Programu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej poprzez wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do mieszkańców Miasta Żyrardowa, dostosowanych do specyfiki wspólnoty samorządowej, przy wykorzystaniu Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie jako nowej jednostki organizacyjnej Miasta Żyrardowa.

Wartość projektu

Wartość projektu to 3 125 000 PLN.

Planowane efekty

Program realizowany będzie w okresie realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, tj. od dnia wejścia w życie Programu Usług Społecznych Miasta Żyrardowa na lata 2021 – 2023 do dnia 31.07.2023 roku.

Wkład Funduszy Europejskich

Projekt jest w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.