Przejdź do treści

Opieka 75+

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi, samotnie gospodarującymi lub pozostają w rodzinie.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  • zapewnienia tym osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości
    wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym
    specjalistycznych usług opiekuńczych,
  • poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej,
  • umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, tel. (46) 855-31-26.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.