Przejdź do treści

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej

Zasiłki celowe, celowe specjalne, okresowe i stałe należą do świadczeń pieniężnych określonych w ustawie o pomocy społecznej. Uzyskanie pomocy w formie pieniężnej poza pewnymi wyjątkami uzależnione jest od spełniania kryterium dochodowego.

Kwoty zasiłków oraz kryteriów dochodowych określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł, a dla osoby w rodzinie – 528 zł. Stawki te obowiązują od 1 października 2018 r.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.