Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie.

Data publikacji strony internetowej: 2021-08-06.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-06.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-08-06.

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2022-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Reddog Systems Przemysław Bąchorek.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p.o. Dyrektora Monika Woźniak Grabek, adres e-mail do osoby odpowiedzialnej, sekretariat@cus-zyrardow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (46) 855-31-26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres

Budynek Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie znajduje się przy ulicy Piaskowej 21/23, 96-300 Żyrardów.

Dojście do budynku

Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia z tablicą Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie.

Wejście do budynku

Wejście główne znajduje się z lewej strony budynku od strony. Drzwi otwierane ręcznie (szerokość przejścia powyżej 90 cm z niskim progiem 2 cm).

Komunikacja wewnętrzna budynku

Korytarze na są szerokie, umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze prowadzą wzdłuż budynku w środkowej jego części zapewniając komunikację w strefie otwartej. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. Na parterze budynku znajduje się kilka pokoi obsługi Interesantów oraz sekretariat W budynku brak toalety dostosowanych dla niepełnosprawnych oraz brak pętli indukcyjnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Brak dostępności tłumacza języka migowego. Ewakuacja z budynku. Ewakuacja odbywa się głównym korytarzem.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.