Przejdź do treści

Sprawienie pogrzebu

Centrum Usług Społecznych świadczy usługę w formie zlecenia sprawienia pogrzebu osobom bezdomnym, nie posiadającym rodziny i własnego źródła utrzymania, osobom, które nie zostaną pochowane przez osoby uprawnione, organy lub instytucje oraz osobom samotnym, posiadającym prawo do zasiłku pogrzebowego. Pogrzeb zorganizowany jest jako pogrzeb tradycyjny.

Zakres usług pogrzebowych obejmuje załatwienie wszelkich formalności związanych z pogrzebem w instytucjach państwowych i wyznaniowych, przewóz zwłok z miejsca zgonu do chłodni, przechowywania ciała w chłodni do 14 dni, przygotowanie ciała do pochówku, zapewnienie w sposób humanitarny okrycia ciała, zapewnienie trumny drewnianej oraz tabliczki z danymi zmarłego, rozwieszenie na terenie miasta Żyrardowa dwóch sztuk klepsydr, transport na cmentarz, pochówek, zapewnienie wiązanki kwiatowej oraz znicza.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.