Przejdź do treści

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie lub możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego

Zasiłek okresowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 701 zł lub rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny tj. 528 zł (np. dla rodziny 3 osobowej dochód nie może przekroczyć 3 × 528 zł czyli 1.584 zł).

Wysokość zasiłku ustala się poprzez różnicę między kryterium dochodowym osoby a posiadanym dochodem w przypadku osoby samotnie gospodarującej lub poprzez różnicę między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby lub rodziny. Minimalna kwota zasiłku okresowego to 20 zł.

Okres, na jaki przyznaje się zasiłek uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby lub rodziny, ustalany jest na podstawie okoliczności sprawy.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.