Przejdź do treści

Usługi społeczne

Usługi społeczne, oferowane w ramach Programu Usług Społecznych, obejmują 2 pakiety usług:

  1. Żyrardów dla Rodziny
  2. Żyrardów dla Samodzielności

Pakiety usług społecznych są działaniami z zakresu:

  • wspierania rodziny;
  • pomocy społecznej w obszarze wspierania i interwencji osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem;
  • reintegracji zawodowej i społecznej;
  • wspierania osób niepełnosprawnych.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.