Przejdź do treści

Usługi opiekuńcze

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób lub osobie w rodzinie, której współmałżonek, wstępni i zstępni nie są w stanie takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Aby ubiegać się o pomoc w formie usług opiekuńczych osoba zainteresowana powinna złożyć w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie pisemny wniosek, zaświadczenie lekarskie o konieczności zapewnienia usług opiekuńczych oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodu.

Usługi opiekuńcze są usługami odpłatnymi. Wysokość odpłatności jest uzależniona od dochodu osoby zainteresowanej. Rada Miasta w drodze uchwały określa szczegółowe warunki odpłatności za godzinę usług społecznych. Centrum Usług Społecznych, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.