Przejdź do treści

Pomoc żywnościowa

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym mieszkańcy miasta Żyrardowa znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą skorzystać z pomocy żywnościowej w formie paczek.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

  • 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej (220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej),
  • 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie (220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej).

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.