Przejdź do treści

Opieka wytchnieniowa edycja 2024

 

Program Resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z Funduszu Solidarnościowego

„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Ważnym aspektem usługi opieki wytchnieniowej jest także wzmocnienie osobistego potencjału członków rodzin, opiekunów zaangażowanych w sposób stały w codzienne wspomaganie osób niepełnosprawnych oraz ograniczenie wpływu na ich kondycję psychofizyczną wiążących się z tym obciążeń.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, tel. (46) 855-31-26.

Rekrutacja trwa, ilość miejsc ograniczona.Decyduje kolejność zgłoszeń.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października

2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, 1407 i 1429 ).

 

 

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.