Przejdź do treści

Zgłaszanie propozycji do programu współpracy współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

Propozycje zgłoś za pośrednictwem formularza on-line lub pobierz plik, a po wypełnieniu dostarcz go do Urzędu w jeden ze wskazanych sposobów:

Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 
ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa  
z dopiskiem „Program współpracy 2024”

Propozycje do projektu Programu współpracy na 2024 rok można składać na formularzu od 10 do 25 lipca br.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.