Przejdź do treści

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.(Zarządzenie Nr 314/23 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 października 2023 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały z organizacjami pozarządowymi).

ttps://www.bip.zyrardow.pl/m,5668,2023-r.html

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.