Przejdź do treści

Program „Cyfrowa Gmina”

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Program „Cyfrowa Gmina”
Grant pochodzący z Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Dotacja dla naszego miasta to kwota 849 432,95 zł złotych (tj. maksymalna możliwa do pozyskania kwota – 100% dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Centrum Usług Społecznych otrzymało m.in. nowy serwer, laptopy z oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne. W celu dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych zostały zakupione tłumacze mowy migowej online oraz pętla indukcyjna.

Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Dzięki unijnemu programowi „Cyfrowa Gmina” możliwe jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.