Przejdź do treści

Program lekowy dla mieszkańców Miasta Żyrardowa

Miasto Żyrardów realizuje program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta Żyrardowa. Program ten skierowany jest do osób przewlekle chorych, ponoszących wydatki na leki na receptę w wysokości minimum 50 zł miesięcznie, których dochód wynosi 1.940 zł netto na osobę samotnie gospodarującą lub 1.500 zł netto na osobę w rodzinie.

Kwota pomocy finansowej na zakup leków wynosi od 50% do 70% udokumentowanych wydatków na zakup leków na receptę, maksymalnie od 150 zł do 250 zł  i może być przyznawana co miesiąc. Program jest realizowany przez Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie.

Warunkiem skorzystania z programu jest złożenie w CUS stosownego wniosku wraz z dokumentami o wysokości dochodu, zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym choroby przewlekłe, kserokopiami recept oraz fakturami za leki na receptę. Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, ul. Piaskowa 21/23. Program dofinansowania do leków jako program pilotażowy został wprowadzony w 2019 r. i od tamtej pory jest kontynuowany.

Program cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców oraz przyczynia się do poprawy ich sytuacji materialnej. Tak jak w latach poprzednich, na realizację programu w roku 2023 przeznaczono kwotę 100.000 zł. Program osłonowy będzie kontynuowany w kolejnych latach. Po szczegółowe informacje oraz pomoc w wypełnieniu wniosku zapraszamy do Centrum Usług Społecznych w  Żyrardowie.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.