Przejdź do treści

Zgłaszanie propozycji do programu współpracy na 2025 rok

Centrum Usług Społecznych uprzejmie  informuję o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 rok.

https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie liczy na aktywne uczestnictwo w procesie tworzenia Programu😊 formularz zgłoszeniowy propozycji należy wypełnić do 15 lipca br. i przekazać mailem : organizacyjny@mazovia.pl 

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.