Przejdź do treści

Zapraszamy do zespołu roboczego do opracowania projektów programów współpracy

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Żyrardowa

o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

do Zespołu ds. opracowania projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Żyrardowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 i Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Żyrardowa z organizacjami pozarządowymi.

Prezydent Miasta Żyrardowa na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 5) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057) oraz zapisów Programu Współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021 przyjętego Uchwałą nr XXXI/265/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 listopada 2020 r. zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Żyrardowa do udziału w pracach zespołu ds. opracowania projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Żyrardowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 i Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Żyrardowa z organizacjami pozarządowymi, zwanego dalej „Zespołem”.

I. Szczegółowy zakres działania zespołu

 • dokonanie analizy propozycji zadań publicznych zgłoszonych do realizacji przez organizacje pozarządowej i wydziały Urzędu Miasta Żyrardowa;
 • moderowanie tematycznych spotkań roboczych pomiędzy organizacjami pozarządowymi
  i wydziałami Urzędu Miasta Żyrardowa;
 • określenie zagadnień związanych z niefinansową współpracą z organizacjami do realizacji w rocznym i wieloletnim programie współpracy;
 • opracowanie wstępnych projektów rocznego i wieloletniego programu współpracy;
 • dokonanie analizy i przygotowanie rekomendacji z konsultacji społecznych projektów rocznego i wieloletniego programu współpracy;

II. Czas działania zespołu

06.09.2021 – 31.10.2021

III. Zasady naboru

 1. Kandydatów do Zespołu mogą zgłaszać organizacje pozarządowej i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego realizujące działania statutowe na terenie Miasta Żyrardowa.
 2. Kandydatów należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia  w terminie do 1 września 2021 r.
 3. Wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione formularze należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej (skan).
 4. Papierowe wersje należy składać osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, ul. Armii Krajowej 3, 96-300 Żyrardów w godzinach urzędowania lub listowanie na powyższy adres.
 5. Elektroniczne wersje należy przesłać e-mailem na adres: sekretariat@cus-zyrardow.pl.
 6. Za datę doręczenia uznaje się datę wpływu dokumentów do Centrum Usług Społecznych. Kandydatury zgłoszone po terminie określonym w pkt. 2 nie będą rozpatrywane.
 7. Prezydent Miasta Żyrardowa powoła członków zespołu odrębnym zarządzeniem.

IV. Informacje ogólne

 1. Udział w pracach zespołu jest nieodpłatny.
 2. Informacje o naborze można uzyskać bezpośrednio w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie – tel. 46 855 31 26.
Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.