Przejdź do treści

Tworzymy strategię rozwiązywania problemów społecznych – zapraszamy do zespołu programowego

Centrum Usług Społecznych zaczyna pracę nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Żyrardowa na lata 2023-2029. Decyzją Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego ma powstać zespół programowy, który opracuje projekt dokumentu i przeprowadzi konsultacje społeczne. W skład zespołu mają wejść przedstawiciele instytucji publicznych oraz mieszkańcy zainteresowani współtworzeniem strategii. Na zgłoszenia czekamy do 19 listopada.

– Motto, które przyświeca nam w polityce społecznej „Aktywni mieszkańcy poszukiwani” nabiera praktycznego znaczenia – mówi Lucjan Krzysztof Chrzanowski, Prezydent Żyrardowa – Prace, które rozpoczyna CUS mają bardzo istotne znaczenie dla przyszłych działań samorządu i jest bardzo ważne, aby mieszkańcy zaangażowali się dyskusje, konsultacje i prace koncepcyjne nad pomysłami na rozwiązania ważnych potrzeb i problemów jakie dotykają Żyrardowian. Bardzo zachęcam do zgłoszenia się do pracy w zespole programowym.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych to najważniejszy dokument programowy samorządu dotyczący sfery życia społecznego, w tym problemów i potrzeb społecznych. Zawiera diagnozę sytuacji lokalnej oraz cele i konkretne działania, które mają na celu wspierać mieszkańców w codziennym życiu. Obejmuje m.in. kwestie związane z rodzinami, osobami z niepełnosprawnością, dziećmi i młodzieżą, czy seniorami. Pozwala systematycznie i planowo realizować konkretne działania i pozyskiwać fundusze zewnętrzne.

Nabór osób chętnych do pracy w zespole programowym ds. strategii trwa do 19 listopada 2021 r. Zgłoszeń dokonuje się poprzez formularz dostępny poniżej. Pierwsze spotkanie zespołu odbędzie się 24 listopada 2021 r.

Zespół będzie mógł korzystać z wsparcia eksperckiego dzięki projektowi „DZIAŁAJ.MY dla współpracy” realizowanemu przez partnerstwo Miasta Żyrardowa i Żyrardowskiej Federacji Organizacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

I. Szczegółowy zakres działania zespołu

 • przeprowadzenie diagnozy potrzeb społecznych mieszkańców Żyrardowa;
 • opracowanie założeń do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Żyrardowa na lata 2023 – 2029;
 • przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu strategii;
 • dokonanie analizy i przygotowanie rekomendacji z konsultacji społecznych;

II. Czas działania zespołu

20.11.2021 – 31.12.2022

III. Zasady naboru

 1. Osoby zainteresowane pracą w zespole zgłaszają się samodzielnie. Zgłoszenia może dokonać osoba zamieszkujące na terenie Miasta Żyrardowa.
 2. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do 19 listopada 2021 r.
 3. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej (skan).
 4. Papierowe wersje należy składać osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, ul. Armii Krajowej 3, 96-300 Żyrardów w godzinach urzędowania lub listowanie na powyższy adres.
 5. Elektroniczne wersje należy przesłać e-mailem na adres: sekretariat@cus-zyrardow.pl.
 6. Za datę doręczenia uznaje się datę wpływu dokumentów do Centrum Usług Społecznych. Zgłoszenia złożone one po terminie określonym w pkt. 2 nie będą rozpatrywane.
 7. Prezydent Miasta Żyrardowa powoła członków zespołu odrębnym zarządzeniem.

IV. Informacje ogólne

 1. Udział w pracach zespołu jest nieodpłatny.
 2. Informacje o naborze można uzyskać bezpośrednio w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie – tel. 46 855 31 26.
Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.