Przejdź do treści

Świadczenia wychowawcze

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Wysokość świadczenia wychowawczego – 500 zł miesięcznie na dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

  • matce albo ojcu dziecka,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka ,
  • opiekunowi prawnemu dziecka
  • dyrektorowi domu pomocy społecznej

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku.

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobieniem, do końca w/w okresu. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenie wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego – wymagają wydania decyzji.

Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście. Nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia wychowawczego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać od 1 lutego 2021 drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia (mrpips.gov.pl), przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 w formie papierowej.

Akty prawne

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1162)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U z 2021 poz. 735)

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.