Przejdź do treści

Bon Energetyczny

Od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. można składać wnioski o jednorazową wypłatę bonu energetycznego.
Przepisy ustawy z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw
w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U.
z dnia 12 czerwca 2024r. poz. 859) dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę bonu energetycznego. Świadczenie
ma pozwolić częściowo pokryć płatności z tytułu energii elektrycznej. Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w ustawie – w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę.
Bon energetyczny przysługuje:
1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 2.500 zł,
2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 1.700 zł na osobę
Ważne!
Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego.
Jednocześnie obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.
Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:
1. 300 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
2. 400 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
3. 500 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
4. 600 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:
1. 600 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
2. 800 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
3. 1000 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
4. 1200 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie określonym w zdaniu pierwszym pozostawia się bez rozpoznania.
Wnioski można składać:
1. Osobiście w wersji papierowej w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, ul. Piaskowa 21/23;
2. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby Centrum Usług Społecznych
w Żyrardowie, ul. Piaskowa 21/23;
3. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – wówczas należy go podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Bon energetyczny przysługuje za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo.
Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.
Wypłata nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych od wojewody, na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.