Przejdź do treści

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”. Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert! Czas na złożenie oferty mija 12 kwietnia br.

Konkurs ofert dotyczy zadania ujętego w Programie Usług Społecznych Miasta Żyrardowa realizowanych przez Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie. Są usługi mobilne polegające na animacji społeczno-kulturalnej służącej aktywizacji żyrardowskich seniorów.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz systemie Witkac.pl

Link do konkursu w systemie Witkac.pl: https://witkac.pl/#/contest/view?id=20941

Projekt ,,Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.