Przejdź do treści

Organizacje społeczne otrzymają niezbędne wsparcie

W Żyrardowie powstało kolejne miejsce wspierające działania społeczne. Od 1 marca, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego,  działa Centrum Wsparcia Organizacji Społecznych. Centrum ma wspierać i doradzać społecznikom w prowadzonych działaniach. Prowadzi je, na zlecenie Miasta Żyrardowa, Federacja DZIAŁAJ.MY.

– Żyrardowskie Centrum Wsparcia Organizacji Społecznych to kolejny element konsekwentnie realizowanej przeze mnie wizji rozwoju społecznego naszego miasta i tworzenia nowej oferty usług i działań społecznych dla naszych mieszkańców – mówi Prezydent Miasta, Lucjan Krzysztof Chrzanowski – Lokalne stowarzyszenia i fundacje, co podkreślam wielokrotnie, są ważnym partnerem dla samorządu. Wiem, że społecznicy, którzy często poświęcają swój prywatny czas dla naszych mieszkańców potrzebują wsparcia w swoich działaniach. Dotyczyć ono może działania w zgodzie z prawem, poszukiwania środków na prowadzone działania, inspiracji do nowych pomysłów. Dlatego powstało Centrum Wsparcia Organizacji Społecznych, które ma dostarczać potrzebne usługi tym, którzy na co dzień służa innym.

Prezydenta Miasta Żyrardowa ogłosił na początku roku otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. “Prowadzenie Żyrardowskiego Centrum Wsparcia Organizacji Społecznych”. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, Prezydent Miasta postanowił przyznać dotację Federacji DZIAŁAJ.MY. To ta organizacja zainicjowała w mieście działania wspierające pozostałe podmioty pozarządowe. Do tej pory działania prowadzone były na zasadzie wolontariatu i społecznego zaangażowania.

– Bardzo się cieszymy z decyzji Pana Prezydenta Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego o przeznaczeniu środków z budżetu miasta na działalność centrum wsparcia organizacji społecznych – mówi Paulina Drozd, prezeska Federacji DZIAŁAJ.MY – Kontaktując się na codzień w wieloma organizacjami widzimy jak wiele pytań i wątpliwości mają osoby działające społecznie. Dzięki decyzji Pana Prezydenta będziemy mogli regularnie organizować szkolenia oraz zapewnić doradztwo prawne, księgowe, finansowe. Zorganizujemy również cykl spotkań dla organizacji, aby mogły się lepiej poznać i podjąć wspólne działania dla mieszkańców naszego miasta.

Żyrardowskie Centrum Wsparcia Organizacji Społecznych działać będzie w biurze przy ul. 1 Maja 41, lokal 58. Biuro wyposażone jest w niezbędny sprzęt do spotkań, zebrań i szkoleń. Oferta Centrum obejmować będzie:

  • organizację szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
  • prowadzenie doradztwa prawnego, księgowego, w zakresie pozyskiwania środków finansowych, wolontariatu, nowych technologii
  • użyczanie pomieszczenia centrum na spotkania dla organizacji
  • organizację spotkań sieciujących organizacje pozarządowe
  • organizację Żyrardowskiego Forum Inicjatyw Społecznych

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 607 446 650  lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: centrumwsparcia@dzialajmy.org.pl

Zadanie realizowane jest ze środków własnych Miasta Żyrardowa. Koordynacją działania ze strony samorządu zajmuje się Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.