Przejdź do treści

„Świadczenie usług wsparcia w mieszkaniach treningowych dla wychowanków pieczy zastępczej w wieku do 30 roku życia i osób bezdomnych w wieku do 30 roku życia”

Prezydent Miasta Żyrardowa ogłasza konkurs  ofert na realizację usługi społecznej z zakresu pomocy społecznej pn. „Świadczenie usług wsparcia w mieszkaniach treningowych dla wychowanków pieczy zastępczej w wieku do 30 roku życia i osób bezdomnych w wieku do 30 roku życia”

Zadanie będzie polegało na prowadzeniu wsparcia w mieszkaniach treningowych dla wychowanków pieczy zastępczej do 30 roku życia i osób bezdomnych do 30 roku życia

https://www.bip.zyrardow.pl/a,115470,zarzadzenie-nr-25324-prezydenta-miasta-zyrardowa-z-dnia-11-lipca-2024-r.html

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.