Przejdź do treści

Nabór do komisji konkursowych

Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:

  • „Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób” – Zadanie: Organizowanie i świadczenie w miejscu zamieszkania – na terenie gminy Miasto Żyrardów usług opiekuńczych dla osób, będących podopiecznymi Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, którym usługi opiekuńcze zostały przyznane na podstawie decyzji administracyjnych na rok 2022
  • „Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy dokonać na formularzu umieszczonym poniżej.

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

  • osobiście w godzinach urzędowania w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, ul. Armii Krajowej 3;
  • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, ul. Armii Krajowej 3, 96-300 Żyrardów – o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Centrum Usług Społecznych;
  • za pomocą profilu zaufanego ePUAP;
  • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@cus-zyrardow.pl z weryfikowanym podpisem elektronicznym.

Czas na zgłoszenie kandydatów mija 24 stycznia 2022 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w zarządzeniach Prezydenta Miasta Żyrardowa.Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.