Przejdź do treści

Kolejne konkursy dla organizacji pozarządowych ogłoszone. Zapraszamy do składania ofert

Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski ogłosił kolejne otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych będących usługami społecznymi lub działaniami wspierającymi określonymi w Programie Usług Społecznych. Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację zadań. Czas na złożenie oferty mija 28 lutego 2022 r.

Ogłoszone konkursy ofert dotyczące następujących obszarów:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym” będących usługą społeczną określoną w Programie Usług Społecznych Miasta Żyrardowa.

  • Zadanie 1 – Usługi mobilne dla osób o ograniczonej samodzielności- usługi wspierające i doradcze dla osób niesamodzielnych.
  • Zadanie 2 – Usługi mobilne dla osób o ograniczonej samodzielności – usługi animacji społeczno-kulturalnej dla osób niesamodzielnych.

Link do konkursu w systemie Witkac.pl: https://witkac.pl/#/Contest/View/20371

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” będących działaniem wspierającym określonym w Programie Usług Społecznych Miasta Żyrardowa.

  • Zadanie 1 – Socjoterapia
  • Zadanie 2 – Kluby Aktywizacji Społeczno-Zawodowej

Link do konkursu w systemie Witkac.pl: https://witkac.pl/#/Contest/View/20372

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz wspierania rodziny i pieczy zastępczej” będących usługą społeczną określoną w Programie Usług Społecznych Miasta Żyrardowa.

  • Zadanie 1 – Poradnictwo specjalistyczne – dietetyk
  • Zadanie 2 – Żyrardowskie Biuro Interwencyjne

Link do konkursu w systemie Witkac.pl: https://witkac.pl/#/Contest/View/20373

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.