Przejdź do treści

Każde dziecko zasługuje na szansę – rozwijamy pedagogikę ulicy

Żyrardowska Federacja Organizacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY” rozpoczyna realizację projektu „Szkoła animatora podwórkowego” w ramach zadania publicznego dofinansowanego ze środków z budżetu Miasta Żyrardowa na działania w obszarze rewitalizacji. W ramach projektu przeprowadzone będą warsztaty dla osób zainteresowanych działaniami dla dzieci i młodzieży w środowiskach lokalnych oraz pilotażowe działania w trzech podwórkach na obszarze rewitalizacji naszego miasta.

Projekt jest efektem współpracy z Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, które rozpoczęło animację działań w tym zakresie. Wspólnie z Lokalnym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Stowarzyszenia BORIS zorganizowane zostały dwa spotkania animacyjne. W spotkaniu animacyjnym pod koniec sierpnia wzięli udział przedstawiciele kilku stowarzyszeń: Stowarzyszenia „OTWÓRZ”, Oratorium św. Jana Bosko, Stowarzyszenia „Świetlik”, Stowarzyszenia „Żyrardów Nosi” oraz osoby prywatne. Po bardzo ciekawej wymianie wiedzy i doświadczeń zebrane zostały pomysły na konkretne działania ukierunkowane na wsparcie dzieci. Na drugie spotkanie we wrześniu zaproszono najbardziej doświadczonych ekspertów w temacie pedagogiki ulicy ze stowarzyszenia Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga-Północ (GPAS), którzy podzielili się swoim doświadczeniem. Podczas drugiego spotkania postanowiono również o wdrożeniu pilotażowego działania w wybranych środowiskach na terenie miasta.

W imieniu Federacji „DZIAŁAJ.MY” serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu „Streetworking – pedagogika ulicy” wszystkie osoby, dla których ważne są działania dla najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży. Szkolenie odbędzie się w dniach 4 – 5 listopada w Żyrardowskim Centrum Wsparcia Organizacji Społecznych, przy ul. 1 Maja 41, pokój 58. Szczegółowy program znajduje się poniżej. Szkolenie poprowadzą pedagodzy ulicy ze stowarzyszenia GPAS z warszawskiej Pragi.

Dzięki udziałowi w szkoleniu można:

 • nawiązać nowe kontakty z osobami, które mają podobne zainteresowania i pasje w zakresie działań społecznych;
 • poznać nową wiedzę i zdobyć nowe umiejętności w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą;
 • wziąć udział w innowacyjnym w skali miasta projekcie społecznym;
 • skorzystać z wiedzy i doświadczenia ekspertów w zakresie

Zgłoszenie na szkolenie należy przesłać emailem na adres: federacja@dzialajmy.org.pl

Program szkolenia „Streetworking – pedagogika ulicy”

Dzień 1, 04.11.2021 r. w godz. 14.00 – 20.00

 1. Wprowadzenie oraz poznanie uczestników i prowadzących.
 2. Problematyka rodzin wykluczonych społecznie oraz zjawiska „dzieci na ulicy”, w tym przyczyny wypadania dzieci z systemu edukacji, opieki i wsparcia.
 3. Warsztat I. Praca w środowisku – metodyka pracy ulicznej – streetworking do dzieci i młodzieży, w tym: animacje, rekrutacja dzieci do regularnej pracy w grupach ulicznych

Dzień 2, 05.11.2021 r. w godz. 12.00 – 18.00

Ciąg dalszy wartsztatu I. Nawiązywanie kontaktu z rodzicami dzieci, współpraca z rodziną (wspieranie w trudnościach wychowawczych i kryzysach ); zajęcia animacyjne, społeczne, kulturalne i sportowe, w tym praca metodą społecznych projektów dziecięcych

 1. Warsztat II. Warsztat pracy pedagoga – streetworkera/animatora. Narzędzia skutecznej pracy streetworkera/animatora
  Monitoring i ewaluacja działań pracy streetworkera/animatora. Streetworking do dzieci jako element Lokalnego Systemu Wsparcia.
 2. Podsumowanie szkolenia

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej, gdzie uczestnicy aktywnie biorą udział w scenkach, ćwiczeniach, budowaniu strategii działań, itp. Każdy z uczestników otrzymuje bezpłatnie książki dot. Streetworkingu.

Trenerzy:
Tomasz Szczepański – pracownik socjalny, pedagog resocjalizacji, kierownik placówki wsparcia dziennego Stowarzyszenie GPAS Praga Północ, od 23 lat prowadzi i koordynuje programy środowiskowe z pedagogiki ulicy i streetworkingu na terenie Warszawy, trener i szkoleniowiec pedagogów i pracowników socjalnych z zakresu pedagogiki ulicy i animacji środowisk wykluczonych społecznie. Superwizor zespołów wychowawców podwórkowych i streetworkerów w organizacjach w Polsce.

Andrzej Orłowski – 17 lat doświadczeń pracy w charakterze streetworkera pedagoga ulicy, realizator wielu projektów społecznych i animacyjnych z dziećmi. Koordynator zespołu streetworkerów – pedagogów ulicy w GPAS. Superwizor zespołów wychowawców podwórkowych i streetworkerów w organizacjach w Polsce. Trener i szkoleniowiec pedagogów i pracowników socjalnych z zakresu pedagogiki ulicy. Posiada duże doświadczenie w pracy z trudną młodzieżą w środowisku otwartym, oraz w realizacji i koordynacji projektów społecznych angażujących i aktywizujących defaworyzowane dzieci ze środowisk niewydolnych wychowawczo i społecznie.

Projekt „Szkoła animatora podwórkowego” dofinansowany jest z budżetu Miasta Żyrardowa w ramach działań w obszarze rewitalizacji.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.