Przejdź do treści

Informacja Dyrektora Centrum Usług Społecznych w sprawie otwartego konkursu ofert w zakresie „Działalności na rzecz organizacji pozarządowych”

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie informuje, że w związku z błędem w systemie Witkac.pl w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert w zakresie „Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” uniemożliwiających prawidłowe złożenie oferty termin na składanie ofert został wydłużony do dnia 01.02.2022 r.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.