Przejdź do treści

Wybrany wykonawca usług opiekuńczych dla mieszkańców

Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na zadanie polegające na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych dla mieszkańców Żyrardowa. Zadanie realizować będzie, podobnie jak w minionych latach, Polski Czerwony Krzyż Oddział w Żyrardowie.

W odpowiedzi na ogłoszenie otwartego konkursu ofert wpłynęła jedna oferta. Powołana komisja konkursowa dokonała oceny zgłoszonej oferty i przekazała pozytywną opinię. Na tej podstawie Prezydent Miasta Żyrardowa podjął decyzję o przyznaniu dotacji.

Usługi opiekuńcze to bardzo ważny obszar działania Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób lub osobie w rodzinie, której współmałżonek, wstępni i zstępni nie są w stanie takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Aby ubiegać się o pomoc w formie usług opiekuńczych osoba zainteresowana powinna złożyć w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie pisemny wniosek, zaświadczenie lekarskie o konieczności zapewnienia usług opiekuńczych oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodu.

Centrum Usług Społecznych zaprasza mieszkańców do zgłaszania zainteresowania skorzystaniem z usług opiekuńczych. Czekamy na Państwa zgłoszenia pod nr tel.: 46 855 31 26, bądź osobiście w siedzibie CUS przy ul. Armii Krajowej 3, w godz. 8.00 – 16.00.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.